Uitsluiting aansprakelijkheid
Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Natuurlijke Balans, Praktijk voor LifeCoaching (hierna te noemen: Natuurlijke Balans) is niet aansprakelijk voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. Natuurlijke Balans biedt geen enkele garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op deze website
Natuurlijke Balans streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor onvolkomenheden en/of onjuistheden in de op of via de website weergegeven informatie wordt echter door Natuurlijke Balans van de hand gewezen. Natuurlijke Balans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Natuurlijke Balans alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Natuurlijke Balans geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door het online verzenden van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Natuurlijke Balans worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet in eigendom toebehoren aan Natuurlijke Balans dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door Natuurlijke Balans onderhouden en Natuurlijke Balans heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Natuurlijke Balans geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Natuurlijke Balans dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Natuurlijke Balans.

Virussen
Natuurlijke Balans garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.